Ugrás a fő tartalomra

A narancsos kormány 2013. március 31-től a 2 ezer fő alatti települések önkormányzatait is megszüntető közigazgatási deformjának hiányosságai által, a meglehetősen jól működő 1800 lakosú Érpatak község Önkormányzatát és a nemzetközi hírű érpataki modell működését máris ellehetetlenítette(!)...

Felháborító!

 
De vajon mi lesz az istenverte NÉP által  a 2 ezer fő alatti településeken főfoglalkozású polgármestereknek megválasztottak státusával? Semmibe veszi a kormány a népakaratot? *B.Kiss-Tóth László

 
 
      Az alábbiakban Dr. Orosz Mihály Zoltán,
Érpatak polgármesterének gondolatai
I.
 
Országgyűlési döntés következtében 2013. március 31-i hatállyal megszüntették az önállóan működő polgármesteri hivatalokat a 2 000 fő alatti településeken. Tekintettel arra, hogy Érpatak 1 800 fős község, ez a súlyos csapás őt is érte, aminek következtében április 1-től a törvény erejénél fogva nem működhet önálló polgármesteri hivatala.
 
Nagykálló járásközpont, mint kijelölt társtelepülés feltételeit nem tudta elfogadni az érpataki képviselő-testület, mert egy GAMESZ- jellegű, kvázi új polgármesteri hivatal létrehozását írták elő az együttműködés feltételeként. Tekintettel arra, hogy a szubszidiaritás elvét sárba tipró, destruktív közigazgatási átalakítás ezen hivatalok, GAMESZ-ek, GEI-k (önállóan működő gazdasági ellátó irodák) felszámolására irányult, ezt finanszírozás hiányában Érpatak Önkormányzata nem tudta vállalni. Így nem került sor közös együttműködési megállapodás keretében közös önkormányzati hivatal létrehozására. Ennek következtében az elkapkodott és végig nem gondolt átalakítási reform teljesen bizonytalanná tette Érpatakon a helyi közigazgatás működését.
 
A hiányos törvényi szabályozás következtében kialakult jelenlegi ex lex állapotban a megyei kormányhivatal nem ura a helyzetnek. A Kormányhivatal és a Belügyminisztérium illetékesei egymásnak ellentmondó információkat adnak, vádaskodnak és fenyegetőzni próbálnak.
 
A hiányos törvényi szabályozás által kialakult jelenlegi ex lex állapot következtében Érpatakon jelenleg nem megoldott az ügyintézés rendje, a képviselő-testületi ülések lebonyolítása stb., mert jelen esetben a törvényességet sem a jogi szabályozás, sem a törvényességi felügyelet nem biztosítja. Közel másfél hete nincs, aki az ügyfeleket fogadja, nincs anyakönyves, aki például haláleset-bejelentés, lakcímbejelentés és egyéb hatósági ügyekben eljárjon.
 
A sikertörténetként beállított hangzatos kormányzati retorikájával szemben jelen esetben egy kis településen – a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal vezetősége „közreműködése”, pontosabban tétlensége okán – bezártak úgy egy polgármesteri hivatalt, hogy ennek következtében a benne dolgozók munkaviszonyát is meg kellett szüntetni és átmeneti megoldásokkal kell kísérletezni, a folyamatban lévő ügyek átadásáról-átvételéről valamint az ügymenet zökkenőmentes folytatásáról és hatékony szabályozásáról sem gondoskodtak.
 
A megyei kormányhivatal mégis az érintett település önkormányzatának a felelősségét akarja felvetni saját és az országgyűlés súlyos törvényi mulasztásait palástolva, helytelenül értékelve a helyzetet megpróbálja áthárítani a saját és a kormány felelősségét, mintha a helyi önkormányzat részéről nem tettek volna meg mindent a közös hivatal felállítása érdekében, beállítván mindezt úgy, mintha a kormányhivatalnak csak szemlélőjének, nem pedig annak szakmai segítőjének kellene lenni a kialakult szabályozatlan helyzetben.
 
A kormányhivatal – törvényességi felhívásában – valótlanul állítja, hogy Érpatak község és Nagykálló város nem tett eleget azon önkéntes kötelezettségeinek, mely szerint a törvényben meghatározott határidőben nem alakította meg a közös hivatalt és nem hozta meg a szükséges, azzal összefüggő döntéseket.
 
A valóság ezen ferdítésével szemben az igazság az, hogy Érpatak község az elmúlt egy évben többször kifejezte azon szándékát, hogy más települési önkormányzattal együtt közös hivatalt kíván működtetni. Azonban a kormánymegbízott nem veszi tudomásul azon jelen szituációban előállt lehetőséget, melyet a törvényalkotó alkotmányellenes módon érdemi vonatkozásban egyáltalán nem, de még felületesen sem kezel: történetesen azon eshetőséget, hogy ha egy önkormányzat kifejezi határidőn belül a közös hivatal kialakításának szándékát, de az egyeztetések során a saját települések következetes érdekképviseletéből fakadó érdekellentétek természetes felmerüléséből és összeütközéséből eredő közös önkéntes egybehangzó megegyezések elmaradnak az érintett önkormányzatokon kívüli okok felmerülése következtében és így az önkéntes társulások létrehozásának elmaradása mellett (ha) eredménytelenül telnek el az önkéntes megállapodásokra nyitva álló határidők – jelen esetben 2013. március 31–, akkor a 2000 fő alatti önkormányzat a törvény erejénél fogva köteles a saját polgármesteri hivatalát a dolgozói munkaviszonyával együtt megszüntetni és lakosságát megfosztani a hatósági ügyintézés lehetőségétől.
 
A folytatást illetően a törvényi szabályozások hiányossága és bizonytalansága következtében az illetékes kormányhivatal és a Belügyminisztérium tanácstalansága és tétlensége mellett a helyi közigazgatás működtetési lehetősége a vonatkozó törvényi útmutatás súlyos hiányosságai miatt alkotmányellenes módon teljesen szabályozatlan és bizonytalan, mely bizonytalanságot az illetékesek a.) tétlenséggel (senki semmilyen hivatalos álláspontot nem mer vállalni és útmutató módon írásba adni), b.) a felelősségük áthárítási kísérletével, valamint c.) az érintett önkormányzatokat pénzügyi szankciók (normatíva-elvonások) kilátásba helyezésével kívánják megoldani. Ezek esetleges bekövetkezése esetén Érpatak önkormányzata a kártérítési igényét a legmesszebbmenőkig elmenően bírósági úton is fogja érvényesíteni.
 
A jelen és hasonló helyzeteket világos jogi szabályozással és a felettes szervek írásbeli útmutatása szerint kellene rendezni és nem úgy, mint jelen pillanatban, hogy a felelős hatóságok és az illetékes szervek csak szóbeli ötletelgetéssel és találgatásokkal töltik idejüket. Írásban érdemi állásfoglalást azonban nem mernek tenni. Közben pedig normatíva-megvonásokkal fenyegetőznek.
 
A jelen közigazgatási reform súlyosan negatív hatásainak enyhítése vonatkozásában egy hatékony megoldás lenne, ha a most is önálló gazdálkodást végző és polgármesteri hivatalaik önálló működésétől megfosztott önkormányzatokat engednék nemcsak szervein keresztül, hanem önállóan, önálló költségvetési szervként működni, mert a most megvalósított durva megszorítások, mint új és egyre nagyobb kihívások közepette ez a megoldás képezné a kiutat az óhatatlanul fellépő érdekellentétekkel terhes jelen helyzetben a konfliktuscsökkentés vonatkozásában a jelenlegi (háttér)hatalmi arroganciával „önkéntes társulásra” kényszerített önkormányzatok között.
 
A háttérhatalmi erőket tudatosan és/vagy manipulatívan kiszolgáló parlamenti fecsegdében és országgyűlési „bábszínházban” a sors fintoraként ma is többek között az önkényuralmi jelképek használata ügyét mint a szabadkőműves világhatalom perfektuálódásához szükséges ideológiai törvényhozási teendők elvégzését halaszthatatlan fontossággal tárgyalják ahelyett, hogy a vidéket durván sújtó intézkedések részletes és világos szabályozásával a vidéki problémák hatékony megoldásával törődnének. A körülöttünk épített világdemokráciának nevezett démoni falanszter ellentmondásos „értékrendjének” a teljes abszurditása, hogy az egyik oldalról az alkotmánybíróság 1994-es határozatának „kinyilatkoztatása” szerint is megerősítve érték-, igazság-, és valóságtartalomtól függetlenül mindenek felett védett szólás- és véleménynyilvánítási szabadság folyamatos speciális korlátozásán mesterkednek egy nép kozmopolita, fajtalan és démonizálódott szűk rétegének világuralmi törekvése egyengetése céljából, és közben folyton „az emberiség megmentése” mindent megelőző és halaszthatatlan feladatára hivatkozik a sötét médiaszuggesszió által mélyhipnózisba kábított politikailag korrekt vezető politikai és „értelmiségi” „elit”.
 
A nemzetközi pénzügyi magánhatalom érdekeinek totális kiszolgálására irányuló, a szubszidiaritás alapvető működési elveivel teljesen ellentmondásban lévő és a helyi szereplőket teljesen figyelmen kívül hagyó, felülről kézivezérlésűvé átalakított, mechanisztikus, „új közigazgatási” szabadkőműves állammodell – mint nagyon ingatag lábakon álló és a megoldást jelentő szakrális-tradicionális és organikus állammodellel még köszönő viszonyban sem lévő életképtelen kártyavár és monstruózus gólem – problémamegoldási és problémakezelési képessége már az elején csődöt mondott.
 
II.
Érpatak önkormányzata teljes felháborodását fejezi ki amiatt is, hogy a közigazgatási „reform” következtében az érpataki embereket teljesen kiszolgáltatott helyzetbe hozták azzal, hogy a Nagykállóhoz való kényszercsatolás során az országgyűlési döntéshozók közül komolyan senki nem foglalkozik azon súlyos problémával, hogy Nagykálló megközelíthetősége Érpatakról tömegközlekedési eszközökkel teljesen lehetetlen, mert sem vasúti, sem távolsági busz közlekedés nincs, és ebből fakadóan az érpataki emberek, ha ügyintézés céljából Nagykállóba kényszerülnek, akkor arra csak Nyíregyházán keresztül, két vagy háromszori átszállással kb. 4 óra alatt tudnak eljutni az ügyintézés helyére és kb. ugyanannyi idő alatt tudnak hazajutni is. Vagyis a közigazgatás működését „sokkal hatékonyabbá tevő” nagy szabadkőműves reform következtében előálló helyzet abszurditását jól érzékelteti azon új változás, hogy amit eddig helyben kb. 10-15 perc alatt el tudott intézni a helyi lakos, azt ezentúl a tömegközlekedési eszközök igénybevételével tudja csak, aminek következtében Érpatak és Nagykálló viszonylatában kb. ugyanannyi idő szükséges a célba éréshez, mint személygépkocsival pl. az ország másik végében kb. 400 km-re lévő Győrbe történő eljutáshoz.
 
Érpatak, 2013-04-09.
Dr. Orosz Mihály Zoltán 
Érpatak polgármestere
A közigazgatási reform építő és konstruktív jellegű, de ugyanakkor éles szakmai kritikája: http://www.erpatakimodell.hu/index.php/kozigazgatasi-reform-tanulmany
 
Utóirat:
Érpatak önkormányzata további panaszát fejezi ki amiatt is, hogy amikor a bűnöző önkormányzatok hűtlen kezeléssel és egyéb bűncselekményekkel felhalmozott tartozásait a felhalmozott tartozások eredetének és okainak feltárásától való nagyvonalú eltekintés mellett felelőtlenül átkonvertálta a kormány a lakossági hitelezéshez hasonló kegyetlen bankárbűnözés és politikusi hazaárulás-sorozatok amalgamációjával képződött államadósságba, akkor a jó gazda gondosságával gazdálkodó azon kevés önkormányzatot – mint amilyen az érpataki is, mely a „nagyvonalú” „önkormányzati adósság-elengedésnek” nevezett felelőtlen államadósság-növeléskor és banki szféra sokadszori megsegítésekor az összköltségvetése kb. 25%-ának megfelelő megtakarítással rendelkezett – semmilyen méltó elismerésre irányuló döntés nem előzte meg.
 
/Forrás: Kuruc.info 2013.04.10./*B.Kiss-Tóth László
B.Kiss-Tóth László a(z) postafiok.hu domainen keresztül 
0:26 (5 órája)
címzett: Gulyás
Bódvalenke, avagy a liberális cigányfajvédők dilettantizmusának iskolapéldája 
(A Kuruc.info olvasójának levele)

Tisztelt Mindenki!
Újabb szánalmas, nevetséges gyöngyszemet produkált a liberális cigány-felzárkóztatás Bódvalenkén, erről itt olvashatunk bővebben.
Röviden arról van szó, hogy egy Pásztor Eszter nevű önjelölt cigányfajvédő egy olyan "projektet" indított a nagyrészt cigányok lakta településen, mely során többek között freskókat festettek a házfalakra, mondván, hogy ez majd fellendíti a turizmust. Mindezt egy olyan faluban, ahol szinte az összes lakos cigány, nincs szállás, nincs étterem és egyéb apróságok, amelyek nem ártanának a turizmus fellendítéséhez. Valamilyen ismeretlen, és érthetetlen oknál fogva nem is úgy jöttek össze a dolgok, ahogy tervezték, nem lendült fel a turizmus.
A cikkben ajánlott linken utánanéztem a dolognak, és amit ott találtam, gyönyörűen igazolja mindazt, amit a nemzeti oldalon mondani szoktak a liberális cigányfajvédőkről, a "művelt" szociológusokról, és a hasonló egyenlőségpárti megmondóemberekről, tudniillik azt, hogy ezek még életükben nem láttak cigányt, és hogy a Rózsadombról osztják az észt.

Pásztor Eszter, hivatásos rajvédő
A "projekt" kezdeményezője, Pásztor Eszter írt egy rövid cikket az oldalon önmagáról, indíttatásairól, és az élményeiről, amit a "projekt" során szerzett. Alább ezt teljes egészében idézem, időnként megszakítva saját zárójeles megjegyzéseimmel.
(Az írásban olyan mennyiségű liberális ostobaság és dilettantizmus található, hogy annak elolvasása csak erős idegzetűeknek ajánlott!)
Pásztor Eszter mesél
Néhány éve - a pontos időpontra nem emlékszem - ültem otthon, és néztem a tévéhíradót. Láttam, amint - szinte a köztársasági elnök ablakai alatt - megalakult a Magyar Gárda. Én akkor iszonyatosan dühbe gurultam. (Miért? Mert azt mondta a híradó, hogy a gárdisták félelmet keltenek, meg gyűlölködnek? Azon el tetszett gondolkodni, hogy miért jött létre az a csúnya Gárda?) Arra a nehéz és bonyolult problémára, mint amilyen a cigánykérdés, nem lehet olyan leegyszerűsített válaszokat adni, mint amilyeneket a gárdisták próbálnak megfogalmazni. (Először is, a "leegyszerűsített" válasz még mindig több, mint a semmilyen válasz, amit az állam, a "rend"őrség, és a politika ad. Bár, ha van ennél "összetettebb" válasza, márpedig biztos szakértője a területnek, és azért ír ilyeneket, akkor hát lássuk!)Az, ahogyan ők kezelik ezt az ügyet, nem csak egyszerű tévedés: hiszen ez a szemlélet a magyar társadalom egésze számára káros... (Igen, biztosan nagy kár érte azon falvak magyar lakóit, akiknek legalább néhány napig, vagy hétig nem kellett félelemben élniük, hála a gárdisták jótékony jelenlétének.)
Én tolmács és fordító vagyok, jól menő fordító irodám van. (Tehát nem szociológus, nem szakmabeli, nem jogvédő szervezet tagja? Sebaj, vannak jó érzékkel megáldott emberek, akik "jól ismerik" a cigányság belső viszonyait.) A szakmámban eljutottam, ameddig csak lehetett, a gyerekeimet felneveltem. Korábban nem beszéltem cigányemberrel, és nem találkoztam igazán szegényekkel sem (Értjük. Tehát nem szakmabeli, és saját bevallása alapján még szinte nem is látott cigányt, szegényekkel sem beszélt még, de azt biztosan tudja, hogy a gárdisták által adott válasz rossz. Mi alapján állítja ezt? Nem is ért hozzá, tapasztalata pedig nulla! Pásztor Eszter már az írás elején teljesen hiteltelenné, sőt nevetségessé teszi önmagát, gratulálok ehhez! De azért nézzük még meg a többit!), hiszen a munkám a tehetős, magas pozícióban lévő emberekkel hoz össze, a családom és a barátaim pedig középosztálybeliek... Azt mondhatom tehát, hogy - a híradót látva - a dühöm vitt el Bódvalenkére. (Egy liberálist a dühe ösztönöz valamire? Hogy mik vannak!)
Ezt követően sokat olvastam a témáról, kidolgoztam egy ötletet is (Igen, így kell ezt. Nem baj, ha az ember nem ért hozzá, ahhoz, hogy egy évszázadok óta megoldatlan, vagy inkább megoldhatatlan problémát megszüntessen, elég az, ha 1-2 alkalommal lemegy a helyszínre, meg "sokat olvas a témáról". Hihető, ugye?), amit elvittem Horváth Aladárhoz, a Roma Polgárjogi Alapítvány elnökéhez és munkatársaihoz. Szívesen fogadták és nem röhögték ki (Azzal, hogy ezt külön kiemeli, hogy nem röhögték ki, gyakorlatilag igazolja és bevallja, hogy az ötlet amúgy röhejes, de mindegy.), hanem azt javasolták, menjek el előbb a munkatársaikkal Borsodba, gyűjtsek tapasztalatokat arról a világról. (Igen, a tapasztalatszerzést talán a nagy "ötlet" kidolgozása előtt kellett volna megejteni.) Az ötlet egy ökofalu kialakításáról szólt, amelyben ki-ki megtermelheti mindazt, ami kell. Ez persze kiváló gondolat: ha megvannak hozzá a feltételek. (Mint például a munkakedv, a kulturált viselkedés, az alapvető higiénia, és más apróságok.)Középosztálybeli asszonyként nem tudhattam, hogy az olyan falvakban, mint amilyen Bódvalenke, még víz sincs... (Tehát eszerint a vízhiány miatt nem tudják megvalósítani az ökofalut! Hát persze!)
Az utcán, a házak között van egy artézi kút. A csapra télen rákötöttek valamit, meggyújtották, hogy vizet nyerjenek, mert mínusz 20 fokban befagynak a csapok. Egy magamfajta középosztálybeli nő - amíg nem látja - nehezen tudja elképzelni, hogy mit jelent ilyen körülmények között élni. Hogyan lehet kimosni a ruhákat öt-hat gyerekre, amikor befagy a csap? (Én előbb azt a kérdést tenném fel, hogy hogyan lehet öt-hat gyereket szülni olyan helyre, ahol befagy a csap?) De ha vizet fakasztunk és hazahordjuk is, otthon csak egy szobát tudunk fűteni. (Lopott fával.) Ha felmelegítjük a vizet, és kimostuk a ruhákat: a holmit a parányi helyen meg is kell szárítani. No és mennyi jut a mélyszegénységben élő családnak mosószerre? (Megint másképp tenném fel a kérdést: Mennyire van igényük mosószerre? Mert a bódvalenkei honlapon lévő képek alapján a tisztaság iránti igényük a nullával egyenlő. Attól, hogy szegény az ember, még tisztán tudja tartani a háza táját, rendet tart, összesöpröget, és ha csak víz áll rendelkezésre, akkor már nem kellene annak a sparheltnek úgy kinéznie, mint azon a képen, ahol a kislány áll a "szoba" közepén. Hozzáteszem, a szobának sem úgy kéne kinéznie, és ehhez nem mosószer kell, meg építőanyag, hanem elsősorban igényesség.) Csupa olyan kérdés, amellyel magam is ott szembesültem. (Csak a fontos kérdések nem jutottak eszébe, ahogy elnézem.)
Két évet töltöttem el azzal, hogy megismerjem ezt a másik Magyarországot, amelynek addig a létezéséről nem volt tudomásom. (Ezzel kellett volna kezdeni. Az viszont érdekes, hogy a cikk elején említett düh, amit a gárda megalakulása okán érzett, nem lángolt fel benne, amikor mondjuk Szögi Lajost brutálisan meglincselték a cigányok, vagy amikor Bándy Katát meggyilkolta az a cigány, és még sokáig sorolhatnám. Vagy ha dühítették is ezek az esetek, emiatt nem érezte úgy, hogy tennie is kéne valamit.) Találkoztam a gondokkal, megrendített az uzsorakölcsönök szorításában vergődők sorsa. (Talán inkább azok ellen kéne tenni valamit, nem? Ja, hát igen, az biztosan nehezebb!) Barátaimmal kidolgoztam a megoldásra egy modellt (Remélhetőleg ők is hasonlóan tapasztaltak voltak.), beszálltak volna bankok is, de jött a válság. Rengeteg mindennel próbálkoztunk, közben magam is sokat tanultam a bódvalenkei cigányoktól. (A tanulás persze kölcsönös.) Úgy érzem, gazdagabb lett az életem attól, hogy megismertem ezt a világot. (Én maradok inkább szegény.)Meggyőződésem, hogy a társadalom szegényebb attól, hogy kirekeszti a romákat, és akadályozza integrálódásukat. (Hányszor kell még elmagyarázni ezt? Talán a cigányok nem hibásak abban, hogy mi "kirekesztjük őket az integrációból"? Miért van az, hogy a cigány szavunk évszázadok óta a lustaság, az igénytelenség, az állatias vadság, az erőszakosság, a primitív ösztönök szinonimája? Miért volt mindig gond velük? Miért nem lehetett őket eddig beilleszteni? És a legfontosabb: Mivel leszünk szegényebbek azzal, hogy "kirekesszük" őket? Miért nekünk kéne tanulni ezektől az ösztönlényektől, amikor inkább nekik kéne megtanulni tőlünk pár dolgot? Most akkor ők "integrálódjanak" hozzánk, vagy inkább nekünk kéne lealacsonyodnunk az ő szintjükre?)
Hogy miként született a freskófalu ötlete? Egyszerű: kipattant a fejemből... (Ügyes, gratulálok! Az összes közül ez volt a legjobb ötlet, pont ezért nem is működik!)Kitaláltam, pénzt szereztem rá, gondoskodtam arról, hogy levakolják a falfelületeket(Amit megint csak jobb lett volna annál a családnál, bent, a szobában megtenni, ami a képen szerepel, és amire az imént utaltam, ha már segítő szándékkal megy oda az ember.), jöhessenek a művészek az ország, sőt a világ minden tájáról. Bódvalenkén ezzel fokozatosan kialakul a roma festőművészet szabadtéri tárlata. Ennek a projektnek kettős célja van, egy globális meg egy lokális. A globális: létrehozni valamit, amire roma polgártársaink büszkék lehetnek, és ami kiváltja a többségi társadalom feltétlen elismerését. (Igen, ettől fogom megszeretni a cigányokat. Lehet, hogy tömegével gyilkolják meg idős honfitársainkat, erőszakolják meg a lányainkat, fosztják ki udvarainkat, házainkat, lopják el értékeinket, vágják le a vasúti kábeleket, teszik élhetetlenné a kisebb településeket, de most már "feltétel nélkül" elismerem őket, mert olyan szépen festenek a falakra! Hölgyem, maga nem nagyon figyelte az emberi reakciókat az állítólagos két év alatt, amit tapasztalatszerzéssel töltött! Ön nem szegényekkel, meg cigányokkal nem találkozott, de másik emberekkel sem igazán!) Ezt - úgy gondolom - már elértük. (Nem igazán, a statisztikák szerint ugyanis egyre növekszik a cigányok és a szegény, ártatlan, ok nélkül gyűlölt zsidók iránti ellenszenv.) A lokális cél, hogy ennek a közösségnek az életminőségét javítsuk, és munkahelyeket teremtsünk: ehhez viszont meg kell küzdeni a mélyszegénység mögött rejlő valamennyi problémával. Ami nem könnyű. (Valahogy nem látom, hogy ezek a freskók hogyan teremtenének munkahelyeket, lehetőségeket. Sem közvetlenül, de még közvetve sem.)
Úgy érzem, a freskók révén Bódvalenke fontos eszköz az előítéletek leküzdésében.(Megismétlem, amit már egy ideje mondunk, mi, nemzetiek: nem előítélet, tapasztalat! Aki pedig a tapasztalatok ellen küzd, az hazudik, és rossz szándékú, még akkor is, ha nem fogja fel!) Mert ezek a fantasztikus műalkotások értéket jelentenek, amelyek vonzzák a turistákat. (Kíváncsi lennék, hogy eddig mekkora tömegek özönlötték el a falut a freskók miatt.) Márpedig az elmúlt évek azt igazolták, hogy azok, akik vették a fáradságot, és eljöttek a csodálatos falfestmények kedvéért, közben megismerkedtek a helybéli romákkal, kultúrájukkal.(...mint azt a rendőrségi statisztikák is jól mutatják, teszem hozzá.) A turisták gyakran bevallották: egy kicsit tartottak a bódvalenkei látogatástól. (Nem véletlen.) Ám amikor találkoztak az ott élő emberekkel - akikről kiderült: nyitottak, humoruk van és szívesen veszik az érdeklődést -, alaposan megváltozott a véleményük...
(Forrás: fmh.hu – Hétvége, Gábor Gina, 2011.)
Összefoglalva:
Egy saját bevallása szerint cigányt, vagy szegény embert még életében nem látott, szakavatatlan valaki feldühödik a gárdisták láttán, nulla tapasztalattal belekezd egy ilyen hatalmas probléma megoldásába, melyet persze ugyancsak nem ismer. Aztán jön a csodálkozás, hogy nem működik a dolog. Micsoda meglepetés!
VALÓSÁG - DILETTÁNS LIBERÁLIS CIGÁNYFAJVÉDŐK: 1 - 0
Maradok a Gárda "leegyszerűsített" megoldásánál, amelynek szemmel látható eredményei is voltak. Mert én ilyen egyszerű vagyok.
Kitartás a végső győzelemig!
AntiKommunista-47
/Forrás: Kuruc.info 2013.04.10.

Képek Bódvalenke kipingált házairól
 Mondhatnám, akadnak köztük egészen jól sikerült, művészi színvonalú festmények vagy festmény-részletek is. Ha mind ilyen lenne, egyetlen rosszalló szavam sem lenne, de sajnos, a legtöbbje csak általános iskolás fokon készített mázolmány. Mint látjuk, több olyan házfal-szülemény is készült és mutogatva van,  ami valami tudathasadásos állapot lenyomata. Node ilyet a homlokzati falra felfesteni, közszemlére tenni!?
Az már csak hab a tortán, hogy -véleményem szerint- ezeknek a homlokzati képeknek semmi közük sincs a freskófestési technikához. Ugyanis a freskó úgy készül, hogy a falra 3 rétegben vakolatot hordanak fel úgy, hogy az előző még nedves legyen, majd a harmadik nedves vakolatrétegre a hőmérséklettől függően 6-8 óra alatt (régebben mészfestékkel, mostanában inkább) víztemperával az előre elkészített kartonkivágások és előrerajzolások segítségével a megtervezett kompozíciót felfestik. A festés száraz falra készítése a szobafestő munkájához hasonló (mégha a fal vakolata vakolaterősítővel kellősítve és tartósítva is van,)  secco-nak nevezik.
Javaslom, hogy válogassa ki mindenki az ízlésének megfelelőt.
A képek webhelye: www.google.hu/kepek/ *B.Kiss-Tóth László
 
    
 
 
   
      
     
 
 
 
*B.Kiss-Tóth László 2013.04.10.v

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

A kommunista Keresztapa

"Orbán Viktor és Csányi Sándor kézfogása a bankvezetőkkel való találkozáson. Orbán az összes bankárral csak kezet fogott, a meghajlás csak Csányinak járt"... Óriási protokolláris baklövés így meghajolni, megalázó. Mindjárt kezet csókol! Azért látszik az alá-fölé rendelési viszony... "Nekünk Brüsszel és a Pénzvilág nem diktálhat!" "Nem leszünk gyarmat!" Már tényleg nem...  "amikor a kormány pénze a bankároktól függ,
    akkor a bankárok, nem pedig a kormány irányít;
    a kéz ami ad, felette van a kéznek, ami kér.
    A pénznek nincs hazája; a pénzemberek nem hazafiak,
    és nincs becsületük,
    kizárólagos céljuk a nyerészkedés"
(Bonaparte Napoleon) A Fejér megyei Rendőr-főkapitányság állambiztonsági szervének  Orbán Viktorról  1982. májusában készített környezettanulmányából:       „…esetenként öntelt, beképzelt, rátarti magatartást tanúsít...társaihoz való viszonyában néha képmutató, érdek centrikusság jellemzi. Képességeit közepesre értékelik…ideáljai…

A körmendi Tánczos-ügy

(A kép forrása: Kuruc.info) Szenzáció(!): -Megvan(nak)                                           a valódi gyermekgyilkos(ok)! Felháborító(!) -Tánczos Gábort ártatlanul ítélték el 13 évre, amelyből 10 évet le is ült! -az elkövető(k)  anyagát a hatósági gazemberek 50 évre titkosították! * Miközben az Orbán-kormány az 1998-as Aranykéz utcai robbantásos merénylet elkövetőit éppen napjainkban tartóztatta le, az ugyanebben az évben brutális kegyetlenséggel megölt körmendi 11 éves kislány, H. Zsófi valódi gyilkosát/gyilkosait futni hagyják. Az Újbuda Televízió múlt havi adásában az 1998-as nyomozás során közreműködő rendőrségi grafológus, dr. Lépold Józsefné megdöbbentő kijelentést tett: A valódi gyilkos már megvan, de 50 évre titkosították az ügyet! Mindez közvetetten alátámasztja a Magyar Jelen 2007-es oknyomozó riportját, ahol azt bizonyították, hogy egy befolyásos zsidó szekta gyilkolta meg rituális okokból a 11 éves kislányt. Tánczos Gábor pedig ártatlanul ült 10 évet.
Az 1998-as gyilkosságot ny…

FRONT könyvtár