Ugrás a fő tartalomra

Orosházi Ferenc írása: G y ű l ö l e t b e s z é d ?http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/561723_484879378202982_570084503_n.jpg 
Luzsénszky Alfonz Talmud fordítását a magyar főügyészség 1923-ban be akarta tiltani, mert az a „közerkölcsöt sérti és pornográf” - állította. Brósági tárgyalást követően az ítélet megállapítja:
A Luzsénszky Alfonz fordításában található rémségek kivétel nélkül mind megtalálhatók a Talmudban. A fordítás korrekt, mivel úgy hozza a kifogásolt részleteket, ahogyan azok az eredeti műben le vannak írva.
A "Talmud" szó annyit jelent, mint: Tan. Nemcsak hittani, hanem erkölcstani és jogi szabályokat is tartalmaz a zsidó életvitel mindennapjai számára. A Talmud a zsidók előtt még a Bibliánál is (értsd: Ószövetség) nagyobb tekintéllyel bír.
Mielőtt belekezdenénk, fontosnak tartom kiemelni, hogy a Mi Urunk Jézus Krisztus, hogyan vélekedik a Talmud szerint élők hovatartozásáról. Amikor a zsidó, az Úr szót használja, fontos tudnunk, kit ért alatta.
Íme, Krisztus szavai, János Evangéliumából, amikor az Ő benne hívő(!) - tehát nem olyanokhoz beszél, akikkel esetleg korábban összetűzése lett volna – zsidókhoz szól:
„38. Én azt beszélem, a mit az Én Atyámnál láttam; ti is azt cselekszitek azért, a mit a Ti Atyátoknál láttatok.
  44. Ti az Ördög Atyától valók vagytok, és a Ti Atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert őhazug és a hazugság atyja.”
Tehát a Mi Urunk Jézus Krisztus szerint a zsidók az Ördög Atya gyermekei. Amikor ők az Urat emlegetik, róla (Ördög Atya) beszélnek.
Ennyi bevezetés után lássunk néhány hiteles fordítást a Talmudból, ahol imígyen vélekednek a Mi Urunk Jézus Krisztusról:
"Meg van az parancsolva, hogy Izrael árulóit és az eretnekeket (minim), mint a názáreti Jézust és követőit saját kezűleg megöljük és a kárhozat örvényébe döntsük". A názáreti Jézus tana a Talmud szerint (Aboda z. 17a.)
 A továbbiakban így gondolkodnak rólunk, felőlünk emberek, a Jóisten teremtményei felől:
 Abarbanel rabbi Roslamann könyvének 5a. lapján, ahol a 13 zsidó hitcikkelyről szólván ezeket mondja:
"Az az ember, aki …… az igaz (zsidó hit) hitnek egész alapját tagadja, nem tartozik az izraeliták közé, az tehát eretnek…., az olyat tehát kötelességünk gyűlölni és megvetni és, ahogy csak lehet,tönkretenni, mert írva vagyon a 138. zsoltárban: Tökéletes gyűlölettel gyűlöltem őket."
Ezért mondja Ruben rabbi: "Aki nincs körülmetélve és a szombatot nem ünnepli, az nem ember." (mondják ők) (csak mellékesen jegyzem meg: náluk az ünnepelt szombat, a péntek esti sötétséggelkezdődik)
 Ha pedig nem ember, akkor szerintük idegen, vagyis:
 "Az idegennek magva, aki nem zsidó, barommag." (Jebamoth 94b. Tosephot.)
„Idegen az, aki nincs körülmetélve…” (Berachoth 47b. Gittin 70a)
….mert úgy taníttatik, hogy az ember (itt: Ördög Atya gyermeke) nemzsidókat ne húzzon fel (ha azok verembe esnek és életveszélyben vannak), sőt taszítsa le." (áll az Aboda zara 13b. lapján.)
 A zsidók világuralmi nézeteiről is érdekes dolgokat találunk a Talmudban:
 Minthogy a Talmud szerint Izrael és az isteni (Ördög Atya) Fölség ugyanazt jelentik, természetes dolog, hogy a zsidóké az egész világ. Ezért beszél így a Talmud:
"Ha egy zsidónak az ökre egy idegennek ökrét megdöfi, akkor a zsidó szabad, (vagyis nem köteles kártérítésre); ha azonban egy idegennek az ökre döfi meg a zsidó ökrét, akkor az idegen köteles a zsidónak az egész kárt megtéríteni; mert az Írás ezt mondja: Álla az Úr (Ördög Atya) és megméré a földet és átadá Izraelnek a népeket... s átadá minden javukat az Izraelitáknak." (Baba kamma 37b.)
Ezért mondja Alba rabbi, hogy "Isten (Ördög Atya) hatalmat adott a zsidóknak minden népek javai és vére fölött."
"A pokol tüzének nincs hatalma. a bölcsek (rabbik) tanítványai fölött…” (hát hogyan is lehetne az Ördög Atya gyermekei, a pokol fajzatai fölött?)
 Az Aboda zara (idegen kultusz) 4a. lapján azt mondja, hogy: „az Úr (Ördög Atya) csak akkor haragos, bosszúálló (miféle Isten lehet egy bosszúálló Isten, hacsak nem maga az Ördög Atya?), mikor a világ népeit ítéli, de az izraelitákkal szemben haragot nem érez.”
A frankfurti Selichoth 71a. és b. lapján, valamint a prágai Selichotli 71b. lapján az "El elochim ezaka bemillulaj" kezdetű imában ezeket mondják:
"Látogasd meg a kutheusokat (ez is egyik csúfneve a keresztényeknek) nehéz háborúval, takard be őkethat hónapig felhővel, verd meg őket fekéllyel, himlővel... taszítsd le királyukat, töltsd ki rajtuk bosszúdat, zúzd dühödben fejüket a földhöz: és te fogsz a te szeretteidnek üdvöt hozni!"
"Amint hajdanában történt, úgy reszkessenek most is ellenségeink, félelem és rémület szálljon rajuk, hogy szívük megbénuljon. Öntsd ki rajuk haragod poharát. Félelem és rémület vegyen erőt rajtuk s zúzd szét szíveiket. Iszonyú fájdalomban reszkessen lágyékuk, izzadjanak és remegjenek minden tagjaikban és essenek össze. Egyik nyomorúság a másik után jöjjön rájuk, hogy soha többé föl ne kelhessenek. Verd őket, hogy soha meg ne gyógyuljanak…. Ehhez nincs hozzáfűzni és kiemelni valóm! Önmagáért beszél!
 Az a klasszikus hely a Talmudban, amely a nemzsidók megölését parancsolja, így szól:
 "A gójok legjobbikát öld meg!" (Tov sebagojim harog. Aboda Zara 26b. Tosephot. Ven. Soph. 13c.) Raschi
 Ezek szerint a Talmud iránymutatásai kimerítik a gyűlölet beszéd fogalmát? Igen? Nagyon is!
A világ jelenlegi működési formáján tetten érhető a Talmud gondolkodás módja? Igen! – „szíts háborút” (nézz körbe a világban, most és bármikor a múltban), „verd őket, hogy soha meg ne gyógyuljanak” (magyar egészségügy lepusztítása), „egyik nyomorúság a másik után jöjjön rájuk” (kilakoltatások, munkahelyek elvesztése, elszegényedések), „félelem és rémület vegyen erőt rajtuk” (aggódás a napi megélhetés, a sárga csekkek okozta sokk miatt) „töltsd ki rajtuk bosszúdat” (egy apróság, de jellemző: magyar-román meccs zártkapussá tétele)
 Mi Urunk Jézus Krisztus egyik tanítása így szól Lukács Evangéliumában leírtak szerint:
13. Egy szolga sem szolgálhat két úrnak: mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok az Istennek és a Mammonnak (vagyis az anyagi világ, a mindenható pénz urának)
 Hogy is van ez akkor? Két féle program szerint működik ez a világ?
 Az egyik a szeretetről, a másik a gyűlöletről szól? Ez azt jelenti, hogy a Földön élő emberszerű lények egyik része a Jóistent, a másik része az Ördög Atyát szolgálja?
Két féle ember lenne, csak nem tudunk róla, mert ezredévek óta igyekeznek titkolni? (A Sátán legnagyobb vívmánya, hogy sikeresen elhitette – eddig –, hogy nem is létezik)
 Nézzük, ki akkor valójában ki is az ember?
A zsidó felfogás szerinti meghatározás meríti ki az ember fogalmát, miszerint az az ember, aki gyűlölködik, bosszút áll, háborúkat szít, mindent és mindenkit tönkretesz, mindent elpusztít és mindent megölni képes az anyagi előnyökért, a haszonért?
Vagy :
Azt nevezzük embernek, aki erkölccsel, morállal, vagyis lelki tisztasággal, megbízhatósággal, szavahihetőséggel, önzetlen segítő készséggel a vele járó együttérzéssel, szorgalommal, alkotó vággyal, és ha szükséges önfeláldozó képességgel is rendelkezik?
Egyértelmű, hogy ki az EMBER.
Az, aki erkölccsel, morállal rendelkezik.
Az, aki a Jóisten-t szolgálja tiszta tulajdonságaival.
Az, aki a Mi Urunk Jézus Krisztus tanítása szerint szeretetben éli életét.
Az, aki tudja, hogy a Mi Atyánk, aki a Mennyekben van – és nem másutt.
 Hány helyen, hogyan kellene még a tudomásunkra hozni a megbecsült Írásoknak (mindkettő az, a Talmud is, a Biblia is, kinek-kinek melyik), hogy végre kinyíljon a szemünk és eljusson az értelmünkig, a Földön nem egy fajta ember él?
A magyar nyelv csodálatos! Ha azt mondom: Szeretlek!, akkor ez nem csak egy szó, hanem egy szabályos tőmondat. Benne van, hogy én, szeretlek, téged.
Ha azt mondjuk, Urunk, vagy azt, hogy Atyánk, ez egy általános, mindenkire vonatkozó megszólítása a Legfelsőbbnek. Valamiért mégis kihangsúlyozza a magyar nyelvezet, hogy a Mi Urunk, a Mi Atyánk. Az a magyar nyelv tesz ide hangsúlyt, amiben nincs semmi sem feleslegesen, amiben minden a helyén, ott és akkor van, amikor arra szükség van. A Mi Urunk, és a Mi Atyánk azt jelenti, a Miénk és nem a Tiétek, mert nektek van sajátotok, ami viszont nem a miénk!
 Ezek a gondolatok így leírva, mily egyszerűek, világosak, érthetőek és mégis a jelen világunkban üldözendőek. Ahogyan mondják (az Ördög Atya gyermekei) rasszista kijelentések.
Igen, azok!
De ki a rasszista?
Az, aki fajismerettel rendelkezik. Az, aki ismeri a világ működési rendszerét, azt, hogy a Földön fajok – emberi, és emberszerű lények – élnek. A tudás, pedig üldözendő. Aki hirdeti, aki ki meri mondani, az (általuk) üldözendő. És ha ők (az Ördög Atya gyermekei) úgy gondolják, hogy az ő világuk a valódi, akkor az, aki az ő tanaik ellenkezőjét, a Jóisten igazságát hirdetni merészeli, az valóban nem normális, elmeorvos vizsgálatra, kezelésre szorul – mondják ők. Vagy ahogyan John Lennon mondta egykoron vala:
"Elmebeteg emberek irányítják világunkat elmebeteg célokkal. És az egészben az a legelmebetegebb, hogy aki erről beszél, azt azonnal elmebeteggé nyilvánítják."
Mi végett e nagy titkolódzás?
Azért, mert ha rájönnének az emberek, hogy tudtuk nélkül esetleg nem emberi lénnyel bújnak ágyba, és nemzenek gyerekeket, vége lenne ennek a korcs világnak.
Durva kijelentés? Az!
Nézzük csak meg!
Hallottunk már olyan házasságról, ahol a házi dáma/sárkány az állandó követelőzéseivel, éjt nappallá tévő munkára készteti párját a pazarló jólét érdekében, majd ha az már belerokkant az állandó megfelelési kényszer okozta teherbe, mint egy kifacsart citromot félredobja meggyötört férjét a „naccságosasszony”?
Vagy hallottunk már olyan hímféregről, aki felsőbbrendűségének teljes tudatában üti, veri, megcsalja, megalázza, kihasználja, az otthonát, családját rendben tartó, gyerekeit tisztességben nevelő anyát?
 Gondoljunk bele, mennyivel másabb lenne a világ, ha a szorgalmas férj, és a családját szerető asszony egymásra találhatna, mert felismerik egymásban saját fajtájukat. Ehhez csupán arra lenne szükség, hogy mindketten rendelkeznek faj ismertekkel, azaz, hogy rasszisták legyenek!
 Ismét megjegyzem: A Sátán legnagyobb vívmánya, hogy – eddig – sikeresen eltitkolta, hogy egyáltalán létezik.
 Ne én mondjam, hanem mondja a Mi Urunk, Máté Evangélista szavaival elénk tárva:
 27. Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok………..  
28. Épen így ti is, kívülről igazaknak látszotok ugyan az emberek előtt, debelől rakva vagytok képmutatással és törvénytelenséggel.
 Talán véletlen lenne az a sok szakmájukat magas szinten űző színész, akik soraik közül kerülnek ki? „… belől rakva vagytok képmutatással…” Netán genetikus képesség lenne?
 Sokan, főleg ezoterikus, spirituális körökben azt az álláspontot képviselik, hogy szeressük őket, mert ők is Isten gyermekei.
Krisztus szerint nem azok!
A Mi Urunk Jézus Krisztus azt mondja: „Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat”
Mint azt tudhatjuk, a Bibliát a judeo-kersztény egyház szája ízének megfelelően, több- kevesebb sikerrel „cenzúrázták”.
Nézzük, mint jelenhet az, hogy felebarát? Használjuk ezt a kifejezést a mindennapokban? Nem nagyon, mert a szószerinti értelmezése butaságot jelent. Vagy szeretem az egészet, de a felét, meg minek, hogyan?
Nem azt jelenti véletlenül, hogy: Szeresd a te féle barátodat? Azt, aki a te fajtád, azt, aki a Jóistent szolgálja, a Mi Atyánkat, a Mi Urunk Jézus Krisztus tanítása alapján?
Most akkor szeressük a másikakat, próbáljuk jobb belátásra bírni őket (az Ördög Atya gyermekeit) vagy sem?
 Hogy szól a vonatkozó tanítás Márk Evangélista szerint?
14. A magvető (az igaz ember) az igét hinti.
15. Az útfélen valók (Ördög Atya gyermekei) pedig azok, a kiknek hintik az igét, de mihelyest hallják, azonnal eljő a Sátán és elragadja a szívökbe vetett igét.
Vagyis a Mi Urunk Jézus Krisztus szerint semmi értelmeset nem tudunk velük tenni. Felesleges a jó magját beléjük vetni, mert nem ereszthet a jó mag gyökeret bennük.
 Ember! Te csak szeresd a Te féle barátodat, öleld őt magadhoz, mert ő a te véred, ő a te fajtád, de ne gyűlöld az ellent! Az az érzet nekik való! Az az ő (Ördög Atya) programjuk! A gyűlöleteddel őket erősíted, magadat gyengíted.
Ha tenni akarsz, tégy! Jogod van az élethez, mert az élet a Jóisten adománya! Ha csak úgy hagyod, hogy elvegyék, az a Mi Atyánk elleni vétek!
Ha tenni akarsz, tégy! Jogod van hozzá! Ne törődj azokkal a szabályokkal, melyeket ezek (az Ördög Atya gyermekei) törvénynek neveznek, mert csakis arra valók, hogy téged olyan határok közé zárjanak, amin ők magukat kívülre helyezik.
Ha tenni akarsz, tégy! De csakis a Jóisten, a Hazád, a Nemzeted, a Családod iránt érzett olthatatlan szeretet által vezérelve!
Ha tenni akarsz, tégy! Cselekedj indulat, gyűlölet nélkül! Úgy, mint amikor élelmed védelmében kiteszel a kamrába egy egérfogót, vagy amikor kiakasztasz egy ragacsos légypapírt, vagy amikor beszórod a kutyád bolhairtóval, vagy amikor lepermetezed a gyümölcsfáidat az élősködők ellen, vagy amikor érzelmek nélkül agyonütöd a kiscsirkéid körül ólálkodó patkányt, vagy amikor kitéped a testedből a rád akaszkodó kullancsot.
Magyar! Nemzeted, saját fajtád szeretete, a Jóisten szolgálata a mi utunk! Az igaz valódi Törvényt a Mi Atyánk írja, és a lelkiismereted diktálja!
Ez szerint élj, és cselekedj!
Kiskunlacháza, 2013. január 25.
Orosházi Ferenc
a Zászlós, a Magyar Nemzeti Hadsereg tisztje
/Forrás: a szerző 2013.01.26-i levele/*B.Kiss-Tóth Lászl

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

A kommunista Keresztapa

"Orbán Viktor és Csányi Sándor kézfogása a bankvezetőkkel való találkozáson. Orbán az összes bankárral csak kezet fogott, a meghajlás csak Csányinak járt"... Óriási protokolláris baklövés így meghajolni, megalázó. Mindjárt kezet csókol! Azért látszik az alá-fölé rendelési viszony... "Nekünk Brüsszel és a Pénzvilág nem diktálhat!" "Nem leszünk gyarmat!" Már tényleg nem...  "amikor a kormány pénze a bankároktól függ,
    akkor a bankárok, nem pedig a kormány irányít;
    a kéz ami ad, felette van a kéznek, ami kér.
    A pénznek nincs hazája; a pénzemberek nem hazafiak,
    és nincs becsületük,
    kizárólagos céljuk a nyerészkedés"
(Bonaparte Napoleon) A Fejér megyei Rendőr-főkapitányság állambiztonsági szervének  Orbán Viktorról  1982. májusában készített környezettanulmányából:       „…esetenként öntelt, beképzelt, rátarti magatartást tanúsít...társaihoz való viszonyában néha képmutató, érdek centrikusság jellemzi. Képességeit közepesre értékelik…ideáljai…

A körmendi Tánczos-ügy

(A kép forrása: Kuruc.info) Szenzáció(!): -Megvan(nak)                                           a valódi gyermekgyilkos(ok)! Felháborító(!) -Tánczos Gábort ártatlanul ítélték el 13 évre, amelyből 10 évet le is ült! -az elkövető(k)  anyagát a hatósági gazemberek 50 évre titkosították! * Miközben az Orbán-kormány az 1998-as Aranykéz utcai robbantásos merénylet elkövetőit éppen napjainkban tartóztatta le, az ugyanebben az évben brutális kegyetlenséggel megölt körmendi 11 éves kislány, H. Zsófi valódi gyilkosát/gyilkosait futni hagyják. Az Újbuda Televízió múlt havi adásában az 1998-as nyomozás során közreműködő rendőrségi grafológus, dr. Lépold Józsefné megdöbbentő kijelentést tett: A valódi gyilkos már megvan, de 50 évre titkosították az ügyet! Mindez közvetetten alátámasztja a Magyar Jelen 2007-es oknyomozó riportját, ahol azt bizonyították, hogy egy befolyásos zsidó szekta gyilkolta meg rituális okokból a 11 éves kislányt. Tánczos Gábor pedig ártatlanul ült 10 évet.
Az 1998-as gyilkosságot ny…

FRONT könyvtár