Ugrás a fő tartalomra

A magyar nemzet sírásói

                         

 Sulyok Dezső kommunista népügyész           Nagy Ferenc miniszterelnök
                      
Tildy Zoltán közt. elnök, a palástos hóhér    Varga Béla a vörös pap, a Parlament elnöke
Az 1945 utáni politikusok nemcsak haszonleső karrierristák voltak, hanem egyértelműen Magyarország ellenségei is!
Az Egyesült Államokból értesültünk, hogy Sulyok DezsőA  Magyar Tragédia c. több mint 600 oldalt kitevő „hatalmas művét” otthon újra kiadja a new yorki Szabadságpárt (?), mégpedig 1500 példányban, amelyeket a Püski Könyvesbolt fog terjeszteni. Vajon hány magyar tudja, hogy ki volt Sulyok Dezső, és miért éppen most kell újra kiadni a könyvét? Úgy látszik, egyeseknek még mindig nincs elég történelemhamisítás, a magyarság még mindig nem eléggé agymosott! Akik a könyvet elolvassák, feltétlenül gondoljanak arra, hogy a szerző az 1945 utáni bolsevista terroruralom népügyésze volt, a szovjet horda feltétel nélküli szálláscsinálója, és tevékenységének sok ártatlan magyar köszönheti a szenvedését, a halálát! Könyve mindenképpen abba az osztályba tartozik, ahová eddig is soroltuk a kommunista írókat. De magyarjaink mit tudnak az 1945 utáni úgynevezett politikusokról?

Ki volt Sulyok Dezső?

Magyarországi politikus, mint a Horthy-parlament képviselője valótlan adatokon nyugvó támadást intézett Szálasi Ferenc ellen. Sulyok vádjait és hamis állításait az Összetartás című hetilap m-inden tételben megcáfolta. A legközelebbi választásokon Sulyok súlyos kudarcot szenvedett és nem került be az utolsó magyar képviselőházba. Az oroszok bejövetele után egy ideig Pápa városának volt a polgármestere, majd az óriási jövedelmet jelentő Pénzintézeti Központ elnöke lett.
Egyidőben, mint népbírósági ügyész is működött és az ország általános megdöbbenésére elvállalta az Imrédy-per népügyészi tisztét s így segédkezet nyújtott Imrédy Béla kivégzéséhez. 1948-ban, tevékeny képviselőként nyugatra szökött, és több könyvet kiadott. Könyveiről Macartney angol történész elítélően nyilatkozott:
„Adatai egyáltalán nem fedik a valóságot és állításai teljesen komolytalanok.” [1]
Akiket ennek a törtető kommunista, nemzetidegen népügyésznek a szemszögéből érdekelnek történelmi hamisítások, nem is beszélve magyarországi zsidószenvedésekről, azok igen gazdag olvasmányra számíthatnak.
Csupán két esztendő telt el, hogy a szovjet horda gyilkolt, rabolt és lányaink, asszonyaink ezreit becstelenítette meg. A magyarok százait hurcolták Szibériába, magyar politikusokat, mint „háborús bűnösöket” az új népidemokrácia hóhérai küldték a másvilágra. Mindebben részt vett dr. Sulyok Dezső is, aki abban reménykedett, hogy a felszabadulás után majd életpályáján gyorsan jut fel a magas polcra. A népügyész 1947. júniusában ezeket mondta a Parlamentben:
„Őszintén kívánjuk, hadd térjenek végre haza a megszálló győztes hadsereg kitűnő katonái, akik önzetlenül harcoltak felszabadításunkért. Mégegyszer megköszönjük nekik, amit értünk tettek és kívánjuk, hadd örvendjenek ők is minél előbb békés családi otthonuknak. Megérdemlik, hogy a nemzeti szocialista elvetemültség ellen folytatott véres küzdelmek után visszatérhessenek családjaik körébe, és békés munkájukkal szolgálják a kultúremberiség jövendőjének értékes ügyét…” [Sulyok, Magyar Tragédia, 526. oldal]
Honfitársaink, akik az 1944-45-ös időket átélték, ismerhették Sulyok Dezsőt, akinek a származását részükre felesleges részletezni. De érdekes, hogy éppen Sulyok az, aki hazugságokra alapozva kifogásolta Szálasi Ferenc származását. Ugyanakkor Mindszenty (Pehm) József hercegprímásnál, vagy *Rákosi (Rozenkranz) Mátyásnál, netán a saját személyénél ez már nem jelentett nehézségeket. A népügyész elvtárs azért szívvel-lélekkel szolgálta azt az 1945 utáni rendszert, amelynek úgynevezett nemzetidegen politikusai valóban nem osztoztak a magyarsággal, sem vérségileg, sem pedig szellemileg.
Könyvének „Jalta és Lánchíd” c. fejezetében /527. old/ rettenetes hazugságokat, aljas féligazságokat olvashatunk:
„Lehetetlen észre nem venni a kézenfekvő hasonlatosságot Szálasi-Szalosján (sic!TJ) Ferenc nyilas (sic!TJ) diktatúrája és Kun Béla kommunista diktatúrája között. Mindkettő élén egy a magyarságtól vérségileg és szellemileg tökéletesen idegen, erkölcsi gátlásokat nem ismerő ember állt…[…]”
[Meg kell említeni, hogy 1994. december 21-én Csurka István (MIÉP) és Torgyán József (FkgP) Debrecenbe ment megünnepelni a szovjet tankok árnyékában megalakított Ideiglenes Nemzetgyűlés 50. évfordulóját!]
Magyarországon a bosszúálló kivégzések sorozata Nagy Ferenc miniszterelnöksége és Tildy Zoltán államelnöksége idején történt. Tildy, a református lelkészből átvedlett politikus sercegő aranytollával írta alá a kivégzéseket és ezért maradt rajta a „palástos hóhér” név.
Monsignor Varga Béla balatonboglári katolikus plébános a szovjet szuronyok és tankok árnyékában megalakult Parlament elnöke, Tildy Zoltán pedig Vorosilov szovjet marsal kegyéből, a 3. magyar köztársaság elnöke lett. Nagy Ferencet bízták meg a miniszterelnöki tisztséggel, és mindhárman úgy érezték, hogy a történelem külön kegyes gondviselése által kerültek ezekbe az állásokba. Hűségesen kiszolgálták a szovjet megszállást és koalícióra léptek Rákosi-Rosenkranz Mátyásékkal.
A Tildy Zoltánok és Nagy Ferencek bűnössége nem abban rejlik, hogy résztvettek a kommunistákkal való koalícióban, hanem mert az elért helyükön nem vállalták a fék szerepét, hanem idegen érdekeket szolgáltak! Sőt! Politikai gyakorlatukban – mivel nekikhűséget kellett bizonyítani Moszkva felé — túltettek a kommunistákon is, és szinte azokkal versengve akasztották és pusztították a magyar fejeket! Háborús bűnösök! Micsoda laza fogalom és micsoda könnyelmű, felelőtlen leplezése a tisztességes, becsületes emberek kivégzésének!
A politika sok mindent elbír: a gerinctelenséget, az igazságnak hazugsággá való elferdítését, és sok minden mást. De ahol emberéletről van szó, ahol idegen érdekek védelmében egész társadalmi osztályok megsemmisítését és kiirtását határozzák el, akkor az már nem politika, hanem nemzetgyilkosság! Ehhez nyújtott segédkezetNagy Ferenc, Tildy Zoltán, Varga Béla, Sulyok Dezső és még nagyon sokan mások.Gyászkeresztények végezték a magyar nép halálos ellenségeinek piszkos munkáját! Ezen politikai rétegnek tagjai, amikor észrevették, hogy lábuk alatt bizonytalanná vált a talaj, egyszerűen Nyugatra szöktek, ahol Ötödik Hadoszlopként — Monsignor Varga Béla segítségével — megkezdték a nemzeti emigráció teljes szétbomlasztását. (Ehhez pénz akkor is volt elég, mint ahogy most is van a Sulyok-könyv kiadatásához!) Nagy Ferenc volt miniszterelnök, aki később szintén Nyugaton kötött ki, az amerikai Evening Post-ban próbálta igazolni a kommunistákkal való együttműködésének indítékait.
Egyik hazai történelemkönyv ezekről az időkről többek között így ír:
„A koalíciós időkben működő népbíróságok tagjait pártok delegálták, csak elnök volt a hivatásos bíró. Így a jogalkalmazás, a büntetőbíráskodás terén is csaknem kizárólagos szerepet játszott a pártérdek! 1945 és 1950 között 59, 429 fő ügye került a népbíróságok elé. 26, 997 ügyben hoztak elmarasztaló ítéletet. A 477 halálraítélt közül 189 embert végeztek ki, köztük Szálasi Ferencet, Imrédy Bélát, Bárdossy Lászlót, Sztójay Dömét, a 2. Magyar Hadsereg parancsnokát Jány Gusztávot, és másokat.”

A vörös pap hazatér

Ezeket írja a torontói Kanadai Magyarság, 1991. júliusában.
„Monsignor Varga Béla, aki Rákosi szalámi-taktikájának idején menekült el Magyarországról anélkül, hogy az Országgyűlés elnöki posztjáról lemondott volna, 44 esztendei száműzetés után végleg hazatért szülőhazájába. A ferihegyi repülőtéren Göncz Árpád a köztársaság elnöke várt rá és meleg szavakkal üdvözölte a hazatérő száműzöttet… A 89. évében járó főpap hazamegy Balatonboglárra, amelynek plébánosa és kisgazdapárti képviselője volt. … A helység későbbi nemzedékei is tudatában vannak annak, hogy Boglár nevét Varga Béla írta be a II. Világháborús Magyarország embermentő bátor cselekedeteivel a magyar történelembe.”
Varga Béla sokkal több volt, mint egyszerű „embermentő katolikus pap”. Fontos kémszolgálatokat végzett külföldre és rengeteg zsidót mentett meg. A hazai későbbi nemzedék sajnos nem tud egyet s mást, amelyek bizony kimaradtak a KM cikkéből. Íme néhány adalék az „embermentő” egyéb tevékenységeihez.
Dunamócson tábort rendeztek be a lengyel menekültek részére, hogy azok a Dunán folyó német szállításokat megfigyelhessék. Balatonbogláron titkos rádióleadó állomást bocsátottak rendelkezésükre, hogy megfigyeléseiket Nyugatra közvetíthessék. A kormány tudtával, beleegyezésével és segítségével a Kisgazdapárti Varga Béla meg a zsidó Fábián Béla kb. 50 ezer lengyel szökését segítette elő Anders és Sykorszky seregébe.
1943-tól kezdve rádión keresztül állandóan tájékoztatták az angolokat a magyar és a tudomásukra jutott német politikai és katonai helyzetről. Ezek a hírszolgáltatásokPálóczy-Horváth angliai ügynökön keresztül történtek, akiről tudták, hogy titokban a szovjetek embere, és így az oroszoknak is szolgáltatták a tudósításokat. A hadipar-termelést, mint Kállay dicsekedve írja, ’a zsidókézben lévő bank és ipari-tőke sikeresen leszabotálta úgy, hogy Magyarország még a szerződésileg vállalt szállítási kötelezettségeinek sem tett eleget Németország felé. A szerb partizánoknak hadianyagot szállítottak, amikor magunknak sem volt elegendő.’
Amiket elhallgatnak - Varga Béla képviselői megbízásához 1939-ben választási manőverekkel és Keresztes-Fischer Ferenc terrorjával jutott hozzá. Rákosi bizalmasa volt és ő fogadtatta el a Kisgazdapárt és a bolsevista front közötti együttműködését.Mindszenty hercegprímásnak nemcsak nem volt a megbízottja, de a hercegprímás megvetette a törtető szerzetest, aki nyugodtan tűrte az egyházi iskolák bolsevizálását és államosítását. Mindszenty hercegprímás, Varga atya papi hivatásától való felfüggesztését helyezte kilátásba, ha tovább folytatja a kommunistákkal való együttműködést. Vajon Mindszenty hercegprímásnak ez a fellépése Varga atya ellen mennyiben járult hozzá a hercegprímás kínzásaihoz és szenvedéseihez?
Miután Varga Béla az Egyesült Államokba megérkezett, rövid időn belül megalakult a Magyar Nemzeti Bizottmány /MNB/ csoportosulás, amelynek elnöke lett. Régi magyar folyóiratokból sok mindent megtudunk:
A Magyar Nemzeti Bizottmány túlnyomó részben azokból a kommunista kollaboránsokból áll, akik 1945 és 1948 között Rákosi kommunista diktátor minisztertanácsai és parlamenti képviselői, s így a magyarországi kommunista uralom úttörői, a legembertelenebb jogtiprás végrehajtói voltak. Ezek a vonalhű bolsevista szimpatizánsok elvégzett munkájuk tiszteletdíjaként a Radio Free Europe (Szabad Európa Rádió) Bizottságától havi $300-400 fizetést kapnak személyes szükségleteik fedezésére, amíg együttesében, pl. az MNB havi 10 000 dollárt vesz fel a vasfüggöny mögüli hírszerzés céljaira. [Hídverők, 1954.]
Dr. Padányi Viktor történészünk szerint:
„A Nemzeti Bizottmány – saját állítása szerint – a magyar balközép erők és egyes kiábrándult szélsőbaloldali töredékek koalíciójára, a magyar nép 65-70 százalékára támaszkodik. Ez az állítólagos 65-70% a negyvenötös „tiszta” magyarországi választáson megnyilvánult népakarat 57 %kát kitevő Kisgazdapártból, meg a 12 százaléknyi szociáldemokrata párt jobbszárnyából tevődik össze, felerősítve a Sulyokpárt esetleg meghatározhatatlan értékű töredékeivel, valamint a hazai zsidóságnak a bolsevizmushoz nem-csatlakozott kicsi diaszpóráival.
E belpolitikai erőt növeli egy amerikai politikai érdekcsoport támogatása és jóindulatú e koalíció iránt a nemzetközi zsidóság is. A csoportosulás pozitív személyi értéke Eckhardt Tibor, az egyetlen politikai személyiség, aki minden magyar politikai szemében politikaképes. A csoportosulás legtevékenyebb pontja Nagy Ferenc és Sulyok Dezsőszemélye, akik az erőkoncentrációnak és a jobboldal közreműködésének a legsúlyosabb akadályai. Rajtuk kívül politikai erőnegatívumot jelentenek még Varga Béla és dr. Fábián (Feuermann) Béla, az egyik közjogi igényei, a másik a magyarországi zsidóság 1945-46-os években betöltött szerepe miatt otthon irántuk egyre jobban növekedő az ellenszenv.”[Hídverők, 1949.]
Varga Béla, a november 6-án (1944) megválasztott Nemzetgyűlésen a parlamenti napló tanúsága szerint, áldólag emelte karját az ég felé. Isten áldását kérte a Kommunista Pártra, amely ’az ország újjáépítésében olyan kimagasló szerepet visz.’ Szakasztott úgy beszélt, majdnem ugyanazokkal a szavakkal, amelyekkel az amerikai Szenátust áldotta meg 1954. február 8-án.” [Fiala F., Zavaros Évek, 103. oldal]
Miért is szükséges minderről írni, hiszen a cikkünkben említett gyászmagyarok már mind eltávoztak az élők sorából, s még azt is megjegyezhetnénk, hogy sokak szerint nem illik az Isten szolgájában hibát keresni. A fenti adatokat nem azért elevenítettük fel, mert éppen egy pap vagy volt politikusok életéből akarjuk a viselt dolgaikat terítékre hozni. Senki életében nem akarunk kiásni rossz elemeket, csak akkor, ha ezek súlyosan befolyásolják a magyar nép sorsát!
Mostmár megértjük azt, hogy miért fogadta meleg szavakkal Varga Béla atyát a repülőtéren dr. Göncz, aki ugyanakkor nem jelent meg Mindszenty hercegprímás májusi dísztemetésén.
Kérdéseinkre megkaptuk a válaszokat. Varga atya zsidók ezreit mentette meg, de vajon ugyanolyan lelkesedéssel hány magyart mentett meg a Rákosi-Kádár pribékek a karmaiból?

A kincskedvelő palástos hóhér

Tildy Zoltán Magyar Köztársasági elnök (1946-1948), állítólag Istenfélő!  református lelkész és magyarok százait bitóra küldő “palástos hóhér” 1948-ban vejét Chornoky Viktort minden előzetes diplomáciai tanulmány nélkül kinevezte egyiptomi követté.Ki volt Chornoky úr?  A budapesti Leszámítoló Bank kis zsidó tisztviselője, aki beházasodott a Tildy-családba!
Röviddel az esküvő után Tildy őt nevezte ki a Szálasi-kormány által Németországba kiküldött(pontosabban az oroszok elől kimentett! TJ) gazdasági javak kormánybiztosának. Ő hozta haza a Nemzeti Bank két és fél vagon aranykészletét, a Szépművészeti Múzeumbiztonságba helyezett klasszikus képeit és végül az ugyancsak Nyugatra mentett Magyar Posta óriási értékű bélyeggyűjteményét. 1946-ban az akkori hazai sajtó úgy állította be a dolgokat, hogy az elsőbb említett “értékeket a nyilas-kormány a németekkel együtt egyszerűen ellopta.” [Fiala Ferenc, Zavaros Évek] 
Ám az értékekből egyetlen fillér sem veszett el az azokat őrző közegek kezén. A Nemzeti Bank arany, és valutakészletét, a Szépművészeti Múzeum vagyonokat érő Rubens, Van Dyck, Greco stb. képeit az ausztriai ‘Spital am Phryn’ben őriztette Temesváry László, mint a Nemzeti Bank elnöke az őrzésre kirendelt magyar csendőrökkel.
Amikor az amerikai hadsereg elérte a községet, akkor Temesváry teljes listával az utolsó képig és az utolsó gramm aranyig mindent átadott az amerikai parancsnokságnak. Semmi sem hiányzott, pontosan ellenőrzött lista volt mindenről!
Temesváry Lászlót hazahozatala után a magyarországi Népbíróság halálraítélte, majd kegyelemből 11 és fél évet töltött a legnagyobb megaláztatások közepette a különböző magyar börtönökben.
Ugyancsak nem veszett el semmi a Magyar Posta Németországba kiküldött gyűjteményéből sem,  legalábbis mindaddig, amíg a koalíciós kormánybiztos Chornoky Viktor haza nem érkezett a bélyegekkel!
Amikor a Posta vezetősége megvizsgálta a Chornoky által átadott bélyegeket, kiderült, hogy annak legértékesebb részei a ’Ferenc József’-fejes, 1870-es kiadású kőnyomatos bélyegblokkok hiányzanak. Azonnal vádoltak:
 “A nyilasok lopták el!”
Évek múltával Chornoky Magyarország egyiptomi követe Népbíróság elé került, és akkor sok minden kiderült. Többek között az is, hogy a bélyegeket nem az oroszok elől biztonságba helyező Szálasi-kormány tagjai, hanem az azokat átvevő Chornoky Viktor úr lopta el!” +++ 
1.Fiala Ferenc, “Zavaros Évek”, San Francisco 1987.
2. Szerencsés Károly, “Magyarország története a II. világháború után, 1945-1975” ~ 29. old.]
(Forrás: Hazánkért, 2003. július A fotók nem a cikk részét képezik. Webhelyük: www.google.hu/kepek )
*Megjegyzés: Rákosi előző vezetéknevét mi Rosenfeld-ként ismerjük. B.Kiss-Tóth László 2013.01.12.

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

A kommunista Keresztapa

"Orbán Viktor és Csányi Sándor kézfogása a bankvezetőkkel való találkozáson. Orbán az összes bankárral csak kezet fogott, a meghajlás csak Csányinak járt"... Óriási protokolláris baklövés így meghajolni, megalázó. Mindjárt kezet csókol! Azért látszik az alá-fölé rendelési viszony... "Nekünk Brüsszel és a Pénzvilág nem diktálhat!" "Nem leszünk gyarmat!" Már tényleg nem...  "amikor a kormány pénze a bankároktól függ,
    akkor a bankárok, nem pedig a kormány irányít;
    a kéz ami ad, felette van a kéznek, ami kér.
    A pénznek nincs hazája; a pénzemberek nem hazafiak,
    és nincs becsületük,
    kizárólagos céljuk a nyerészkedés"
(Bonaparte Napoleon) A Fejér megyei Rendőr-főkapitányság állambiztonsági szervének  Orbán Viktorról  1982. májusában készített környezettanulmányából:       „…esetenként öntelt, beképzelt, rátarti magatartást tanúsít...társaihoz való viszonyában néha képmutató, érdek centrikusság jellemzi. Képességeit közepesre értékelik…ideáljai…

A körmendi Tánczos-ügy

(A kép forrása: Kuruc.info) Szenzáció(!): -Megvan(nak)                                           a valódi gyermekgyilkos(ok)! Felháborító(!) -Tánczos Gábort ártatlanul ítélték el 13 évre, amelyből 10 évet le is ült! -az elkövető(k)  anyagát a hatósági gazemberek 50 évre titkosították! * Miközben az Orbán-kormány az 1998-as Aranykéz utcai robbantásos merénylet elkövetőit éppen napjainkban tartóztatta le, az ugyanebben az évben brutális kegyetlenséggel megölt körmendi 11 éves kislány, H. Zsófi valódi gyilkosát/gyilkosait futni hagyják. Az Újbuda Televízió múlt havi adásában az 1998-as nyomozás során közreműködő rendőrségi grafológus, dr. Lépold Józsefné megdöbbentő kijelentést tett: A valódi gyilkos már megvan, de 50 évre titkosították az ügyet! Mindez közvetetten alátámasztja a Magyar Jelen 2007-es oknyomozó riportját, ahol azt bizonyították, hogy egy befolyásos zsidó szekta gyilkolta meg rituális okokból a 11 éves kislányt. Tánczos Gábor pedig ártatlanul ült 10 évet.
Az 1998-as gyilkosságot ny…

FRONT könyvtár